Swedish English French German Italian Russian Spanish
A+ A A-

Villkor för konferenser, utställningar, festarrangemang & gruppbokningar på Hotell Hallstaberget Sollefteå

 

 Gäller från och med 2014-01-01

 

Arrangemangsbeställning

Efter det att Hotell Hallstaberget erhållit bokningen av beställaren skickar Hotell Hallstaberget en orderbekräftelse, som skall återbekräftas av beställaren.

Senast nio arbetsdagar före arrangemangets början skall beställaren tillhandahålla Hotell Hallstaberget uppgift om antal deltagare, tidpunkter för måltider samt eventuella tillkommande önskemål utöver vad som framgår av orderbekräftelsen. Samtidigt skall beställaren lämna konferensprogram, utställarförteckning och uppgifter om den utrustning som behövs. För konferensbeställningar ingår 1 grundmöblering, önskas om eller extramöblering under arrangemanget tillkommer timdebitering för dessa arbeten med 395:-/h

 

Avbokningsregler

 

Konferens-/Fest-/Utställningslokaler/festarrangemang/service/aktiviteter/Logi

Sker avbokningen senare än 3månader före konferensstart debiteras 50 % av lokalhyran & hotellrum

Sker avbokningen senare än 1 månad före konferensstart debiteras 100% av lokalhyran & hotellrum

 

Förtäring

Vid avbokning/justering av antal senare än 7 arbetsdagar före arrangemangsdagen debiteras 100 procent av det avbokade värdet.

Om Hotell Hallstaberget härutöver haft särskilda kostnader till följd av beställningen skall dessa till fullo ersättas av beställaren.

Sker avbokning, äger Hotell Hallstaberget alltid rätt att tillgodogöra sig eventuell anmälningsavgift eller förskottsbetalning.

 

Prisändring

Hotell Hallstaberget reserverar sig för eventuella prisändringar. Om kostnaderna för anskaffning eller tillhandahållande av överenskomna varor eller tjänster skulle öka till en följd av höjda skatter, devalvering, myndighetsbeslut eller därmed jämförbara omständigheter är Hotell Hallstaberget berättigat att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen.

 

Ansvar mm

Beställaren förbinder sig att väl akta bokat utrymme och utrustning samt att tillse att utrymmet och utrustningen återlämnas i oförändrat skick. Beställaren skall svara för och ersätta samtliga skador på utrymme och utrustning med undantag för eventuella skador som vållats av Hotell Hallstaberget eller någon för vilken Hotell Hallstaberget svarar. Beställaren ansvarar för alla skador på utställda föremål, deko-rationer och allt övrigt material liksom för skador som åsamkats utställare, konferensdeltagare eller annan.

Beställaren förbinder sig att ansvara för att samtliga gällande lagar, förordningar och bestämmelser i övrigt, avseende t ex brandskydd, arbetsmiljö, arbetarskydd och hantering av vissa varor iakttas i samband med arrangemanget. Beställaren är ersättningsskyldig för alla skador som kan uppstå till följd av att sådana bestämmelser inte iakttas.

 

Ansvarsbegränsningar

Eventuellt skadeståndsansvar för Hotell Hallstaberget skall inte omfatta indi-rekt skada eller följdskada (innefattande bl. a produktions- och inkomstbortfall, annan skada i näringsverksamhet, skada på annan egendom, anspråk från utomstående mm) eller skada som inte rimligen kunnat förutses av Hotell Hallstaberget.

.

Försäkring

Hotell Hallstaberget svarar för att av Hotell Hallstaberget upplåtet utrymme samt av Hotell Hallstaberget tillhandahållen utrustning är försäkrade mot brand och vatten. Beställaren svarar för utställda föremål, dekorationer och övrigt material. Beställaren bör därför teckna egen försäkring samt, i förekommande fall, rekommendera utställare eller annan att teckna försäkring för sådan egendom.

 

Force majeure

Arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse, inskränkningar i leveranser samt fel i eller försening av prestation från underleverantör eller annan omständighet som Hotell Hallstaberget inte rimligen kunnat råda över eller förutse berättigar Hotell Hallstaberget att häva avtalet utan skyldighet att härför utge skadestånd i någon form.

 

Övrigt

I övrigt gäller av Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) uppställda regler.

 

 

 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Hallsta

881 35 Sollefteå

Växel:

0620-123 20

 

Björn Norman

Hotellchef

Hälsar er välkomna till Nya Hotell Hallstaberget!

 

Karta

Latitud: 63.159471
Longitud: 17.238321

© Grafiska Verkstan 2013